การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี2560

       ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดให้มีการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560  กำหนดกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการประกวดต้องเป็นโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด  โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งคู่มือการประเมินฯ ได้จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th ในหัวข้อ “ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560”   ทั้งนี้  ขอให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไปยังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16  ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  76120  ภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2560  รายละเอียดดังแนบ 1. หนังสือนำส่ง / 2. รายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประกวด  / 3. ใบสมัคร / 4. โครงการประกวดฯ / 5. หลักเกณฑ์การประกวดฯ  / 6. แบบประเมิน  / 7. คู่มือการประเมินฯ

ติดต่อเรา