โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

เมื่อ 17 -18 ก.ค.60 โรงเรียนบ้านคลองทราย  ได้จัดกิจกรรม“เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน”   ณ โรงเรียนศาลาประชาคมบ้านคลองทราย   มีนักเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 70 คน และขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาสมพงษ์  กิตฺติสัมฺปนฺโน เลขานุการเจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์ และพระระเนตร สมิทฺธิโก   ที่ท่านเมตตามาเป็นพระวิทยากรในการจัดโครงการครั้งนี้

 

 

ติดต่อเรา