การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่18 ก.ค. 2559 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย และนางจินตนา มาโนช ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นกรรมการ นางโอลัย จันทพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ
ผู้รับการประเมิน นางสาวนาตยา โสรินทร์ กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย

 

ติดต่อเรา