ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
วันที่ 19 กค. 2560 ณ.ศพด.บ้านคลองทราย
โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลวังสมบูรณ์

 

ติดต่อ สพป.สก.1