ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ “กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 2

อ้างถึงหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว2149 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบสามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ “กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด” ได้ที่ e-mail : [email protected] เอกสารดังแนบ

1499764042x9075_1

ติดต่อเรา