การประชุมรับมอบนโยบายการปฎิบัติงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ professional learning community เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 สู่การปฎิบัติที่เป็นเลิศ

นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ประธานเครือข่ายวังน้ำเย็น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายการปฎิบัติงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ professional learning community เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 สู่การปฎิบัติที่เป็นเลิศ โดยมี นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา จังหวัดสระแก้ว ให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ชพค. และสมาชิก ชพส.และนายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

 
 
 

 

ติดต่อเรา