แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ ศธ 04153/ว 1179  ลงวันที่ 28 เมษายน 2560

ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์  https://e-budget.jobobec.in.th

นั้น

     ในการนี้  มีบางโรงเรียนที่ยังเข้าไปรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค

ยังไม่ครบถ้วน  จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนเข้าไปรายงานข้อมูลให้

ครบถ้วนโดยด่วน

ติดต่อเรา