โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ “กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอวังน้ำเย็น/อำเภอคลองหาด/อำเภอวังสมบูรณ์

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว2149 ลว 11 ก.ค.60 กิจกรรมฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2560 นั้น ให้นักเรียนนำ“ไม้ง่าม”สำหรับการฝึกอบรมลูกเสือมาด้วย

ติดต่อเรา