ประชุมปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ professional learning community สู่ไทยแลนด์ 4.0

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุม ปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ professional learning community เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมบุนนาค (สพป.สระแก้ว เขต 1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลร่ยนประสบการณ์เพื่อให้เกิดการปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และจุดเน้น 3 ทักษะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  นำนวัตกรรมและผลการปฎิบัติที่เป็นเลิศของทุกเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีข้าราชการครูในสังกัด เขตพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว เข้าร่วมประชุม จำนวน 550 คน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ติดต่อเรา