ตรวจสอบข้อมูลการรายงานข้อมูลอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (electronic monitoring and evaluation system : e-MES)

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ให้กรอกข้อมูลผลการประเมินการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และข้อมูลประเมินการอ่านตามแนวทาง PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในระบบรายงานอิเล็คทรอนิกส์ (electronic monitoring and evaluation system : e-MES)  ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 6  กรกฎาคม 2560 นั้น
จากการตรวจสอบข้อมูล (ณ วันที่ 13  กรกฎาคม  2560) พบว่าโรงเรียนหลายแห่งได้ดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังมีโรงเรียนบางแห่งที่ข้อมูลยังคลาดเคลื่อน เช่น

  1. ไม่กรอกข้อมูลช่องจำนวนนักเรียน
  2. ใช้ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด (เด็กปกติ + บกพร่องทางการเรียนรู้) มาจำแนกผลการประเมิน 4 ระดับ ส่งผลให้ช่องรวมของผลการประเมินการอ่านและการเขียนไม่ถูกต้อง  (ให้จำแนกผลการประเมินเฉพาะจำนวนนักเรียนปกติเท่านั้น ไม่นับรวมเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้)

จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนตามรายชื่อที่แนบ   กรุณาเร่งรัด ตรวจสอบข้อมูลทุกระดับชั้น (ป.1-6) และให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ e-MES ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 081-9493409 (สมพิศ  สุวรรณชัย)  หรือ  ศน.ประไพ  ฉายอรุณ (089-9322312)

school (13 july 2017)

ติดต่อเรา