วันสถาปนากิจการลูกเสือไทย

วันที่  1  กรกฎาคม  2560

วันนี้เป็นวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454

จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์

ติดต่อเรา