ติดต่อรับหนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ฯ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดพิมพ์หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภาพร้อมปากกาอัจฉริยะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในโครงการภาษาและวัฒนธรรมวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งนี้ โรงเรียนที่ มีความประสงค์จะขอรับหนังสือดังกล่าว ให้ส่งพร้อมแบบตอบรับมาติดต่อขอรับด้วยตนเอง ที่สำนักงานเลขานุการกรมสำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา