ขอเชิญร่วมโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงทักษะความสามารถ ได้เข้าร่วมกิจกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีกิจกรรม 4 ประเภท ได้แก่
1. การประกวดเรียงความ

2. การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรี

3. การประกวดวาดภาพ

4. การประกวดหนังสั้น

ซึ่งกิจกรรมทั้ง 4 ประเภทมีเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยส่งใบสมัครไปที่มูลนิธิลมหายใจไร้มลทินโดยตรง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lomhaijai.org/

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา