ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงาน เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงาน เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2550 หรือวันตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด ผู้สนใจสามารถจัดส่งข้อมูลประวัติผลงานดีเด่นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมหลักฐานและภาพประกอบคนละกลุ่มๆ ละ 2 ชุด พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้สามารถดาน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.m-culture.go.th/sakaeo

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา