ดาวน์โหลด กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว (เครือข่ายการศึกษาประชารัฐ)

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04153/ ว 2174 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว (เครือข่ายการศึกษาประชารัฐ)  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

ติดต่อเรา