ขอเรียนเชิญครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษและครูป.3 ในเขตศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อำเภอวังสมบูรณ์ ประชุมในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00น.- 16.00น.  ณ ห้องประชุมวงษ์โพธิ์ โรงเรียนบ้านวังใหม่

เชิญครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษและครูป.3 ในเขตอำเภอวังสมบูรณ์ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลิตสื่อและจัดนิทรรศการ นำเสนอนวัตกรรมดีเด่น และเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ โดยผอ.เนาวรัตน์  ถาวร   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00น.- 16.00น.  ณ ห้องประชุมวงษ์โพธิ์ โรงเรียนบ้านวังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1