ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุ

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐแถววิชา เรื่องการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560  และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร และ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ. ศ. 2535 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  สามารถเข้าใจหลักกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการรับผิด ทางละเมิดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.suas.su.ac.th สอบถามโทร 02 869 7500 ต่อ 31208

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา