ขอเชิญร่วมโครงการจัดการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมโครงการจัดการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานอุปนิสัยที่ดีให้กับเยาวชนไทย รวมถึงเป็นการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบภาพยนตร์สั้นที่มีคุณภาพ มีสาระ มีประโยชน์อันจะส่งผลดีต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ยั่งยืนมีศักยภาพในการแข่งขัน และมีแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต สนองต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งคุณสมบัติของผู้แข่งขัน จะต้องเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน สามารถมีครูที่ปรึกษาได้ทีมละไม่เกิน 2 คน เป็นนักเรียนและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพยนตร์สั้นมีความยาวฉบับสมบูรณ์ไม่เกิน 7 นาที และไม่ได้รับการเผยแพร่หรือรับรางวัลใดใดมาก่อน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักอำนวยการ ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานโทร 02 – 288 5928

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1