แจ้งเปลี่ยนแปลง “การส่งผลงานเข้าประกวดคัดลายมือ”

ด้วยกลุ่มนิเทศฯ ได้ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเข้าร่วมประกวดคัดลายมือระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 ตามหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว 2026 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ขอแจ้งเปลี่ยนแลงการส่งผลงานเข้าประกวดดังนี้

  1. ผู้บริหารและครูทุกคนที่สนใจเข้าร่วมประกวดไม่ต้องมีการคัดเลือกระดับสถานศึกษา สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทุกคน
  2. นักเรียนทุกชั้น ป.1 – ม. 3 ให้คัดเลือกระดับสถานศึกษาและส่งผลงานที่ดีที่สุดขั้นละ 1 ผลงาน (เกณฑ์คงเดิม)
  3. รวบรวมผลงานผู้บริหาร ครู ทุกคน นักเรียน (ชั้นละ 1 คน) ส่งเขตตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

หากมีข้อสงสัย  ติดต่อที่ ศน.ทิพย์วรรณ สุวรรณ  โทร 087-1432500

ติดต่อเรา