กรอกข้อมูลการขับเคลื่อน PLC ของสถานศึกษา

ด้วย สพฐ. จัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจของโรงเรียน จึงแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดจัดส่งแผนการขับเคลื่อน PLC ของสถานศึกษา และกรอกข้อมูลการดำเนินงานกระบวนการ PLC ของสถานศึกษา ในลิงค์  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q5KP2UZ-f7h9qfH_1CWEsPcvR-HQfsJM2kPNtb82LEo/edit?usp=sharingให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ติดต่อเรา