ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1) ได้ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศ ติดตาม ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  อ.เมืองสระแก้ว  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เพื่อชี้แจงแนวทางและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และให้คำแนะนำการสอนในการใช้สื่อนวัตกรรมสีสันการอ่านของโรงเรียนบ้านหนองแก

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา