อบรมผู้นำทางศาสนพิธี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 โดยชมรมประชาสัมพันธ์สระแก้ว 1  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำทางศาสนพิธี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป. สระแก้วเขต 1 โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เป็นประธาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 150 คนและได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรประกอบด้วย
1. นายสมศักดิ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากะบาก
2. นายปัญจศักดิ์ ศรีดาวงศ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
3. นายไพฑูรย์ ภาพพิมพ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา