นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2560

ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509      กำหนดให้ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ชำระเงินค่าบำรุงลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี ตามอัตราที่กำหนดไว้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม ของทุกปี    จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปี 2560 ส่งให้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1   ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560  รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้  หนังสือนำส่ง และ แบบรายงานการเงินลูกเสือ-เนตรนารี

ติดต่อ สพป.สก.1