สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในมิติศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติศาสนาและวัฒนธรรม  ณ  อบต.หนองหว้า
ในวันที่  23  มิถุนายน  2560

ติดต่อเรา