แห่เทียนพรรษา

โรงเรียนบ้านหนองหว้า นำขบวนกลองยาวแห่เทียนพรรษาไปถวาย
ณ  วัดหนองหว้า  ในวันที่  7  กรกฎาคม  2560Message us