รับสมัครผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (INDABA) ครั้งที่ 5

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ได้จัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (INDABA) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 2560  มีกำหนดจัดงานชุมนุมฯ ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   สำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้ว จึงขอความร่วมมือส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัดเข้าร่วมงานชุมนุมดังกล่าว  ซึ่งได้จัดสรรจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้  1.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง  จำนวน 2 คน /2.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ จำนวน 2 คน /3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 2 คน

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1  ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สมัครเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ทัั้งนี้ ขอให้ส่งใบสมัคร  ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ทางเมล์ [email protected] หรือโทรสาร 0 3742 5468 – 9  เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดสระแก้วต่อไป   รายละเอียดตามเอกสารนี้  1.ใบสมัคร / 2. ใบจัดสรรผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ

ติดต่อ สพป.สก.1