ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ “กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด”

อ้างถึงหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว2052 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบสามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ “กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด” ได้ที่ e-mail : [email protected] เอกสารดังแนบ

scan00013

ติดต่อเรา