แจ้งโรงเรียนบ้านเขาแหลม /บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)/มหาธิคุณวิทยา /อนุบาลเมืองสระแก้ว (Honda วิ่ง 31 ขา)

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งกำหนดการออกจดสถิติการแข่งขัน “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา” ครั้งที่ 13  ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560  ณ สถานศึกษาของท่าน   จึงขอให้จัดทำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วนพร้อมนำส่งให้กรรมการที่เดินทางไปจดสถิติ  ดาวน์โหลดเอกสารดังแนบ กำหนดการออกจดสถิติ และ แบบฟอร์มใบสมัคร

ติดต่อเรา