กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญ และสมัชชาเด็กสระแก้ว

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเยาวชนหัวใจใสสะอาด กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญ และประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 ณ หอประชุมบุญนาค (รวมใจภักดิ์ สพปสระแก้วเขต 1) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการพิเศษอรัญประเทศ และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา