โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลฯ

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 โดยมีข้าราชการครูในสังกัด เข้ารับการอบรม ใด้แก่ครูงานทะเบียนวัดผลและครูวิชาการของโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 135 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 270 คน การอบรมครั้งนี้ มี 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ประกอบด้วยรุ่นที่ 1 ได้แก่โรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวังและสมบูรณ์ จำนวน 138 คน
รุ่นที่ 2 อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอคลองหาด และอำเภอวังน้ำเย็น จำนวน 132 คน
โดยการจัดการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ถึง 4 กรกฎาคม 2560

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา