อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ( Professional learning community) กับ Stem ศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC ( Professional learning community) กับ Stem ศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว โดยมีครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 160 คน และได้รับเกียรติจากอาจารย์สมชาย มิตรมูลพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 มาเป็นวิทยากร

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา