ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักต่อการป้องกันควบคุมโรคและสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง สาเหตุหลักเกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่สุก ค้างมื้อ และน้ำที่ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ลดความตื่นตระหนก จึงได้จัดส่งคู่มือสื่อความรู้ สำหรับนักเรียนและโรงเรียน เรื่องโรคอาหารและอุจจาระร่วง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ดังกล่าว (เล่มเอกสารอยู่ในช่องของโรงเรียน)

ติดต่อเรา