อบรมโครงการ “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้” หรือ PLC ครูภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 จัดอบรมโครงการ “การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้” หรือ PLC (Professional learning community) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกและการสื่อสารได้วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ) เป็นประธานและมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการครูในสังกัด ที่เข้ารับการอบรม และมีนางสาวเนาวะรัตน์ ถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก พร้อมคณะทำงาน ได้บรรยายเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมการการสอนโดยใช้สีเพื่อใช้ในการอ่านเขียนของนักเรียน

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา