การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 2

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ) กล่าวให้โอวาทและเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 2 ทักษะความคิดสร้างสรรค์ สู่การทำโครงงาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้วในวันที่ 29 มิถุนายน 2560

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา