กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่  26  มิถุนายน  2560

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ชีวประวัติของท่าน  ได้รู้จักผลงานต่างๆ ที่ท่านแต่งขึ้น

และท่านยังได้เป็นกวีเอกของโลก ที่ทุกคนทั่วโลกให้ความสนใจ

วันนี้ก็ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดด้วย

ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน

และเรียนรู้โทษของยาเสพติดที่ทำลายชีวิต  ทำลายชาติ

ติดต่อเรา