ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายอำเภอวังสมบูรณ์และติดตามการใช้นวัตกรรมสีฯ

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายอำเภอวังสมบูรณ์ ณ โรงเรียนบ้านวังไผ่อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อรับทราบปัญหาและหาทางแก้ไข พร้อมทั้งมอบนโยบายและติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยนวัตกรรมสีของโรงเรียนบ้านหนองแก พร้อมทั้งได้ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านวังไผ่ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนพีระยานุเคราะห์ และโรงเรียนบ้านวังดารา ในการใช้นวัตกรรมฯ ดังกล่าวด้วย

 

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา