เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
โดย จัดกิจกรรมร่วมกัน 3 โรงเรียนได้แก่
โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต โรงเรียนบ้านซับน้อย และโรงเรียนบ้านซับถาวร
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

😀 😀 😀 😀 5

1

2

3

4

ติดต่อเรา