โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค  (ภาคกลางและภาคตะวันออก) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นผู้จัดการฝึกอบรม  ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้บริหารหรือบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) และได้รับเครื่องหมายวูดแบตจ์ และไม่เคยผ่านการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดมาก่อน เขตละไม่เกิน  3 คน   ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมขอให้ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาวุฒิบัตรทางลูกเสือโดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน  ส่งให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1  ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560  เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป  (รายละเอียดและใบสมัคร)

ติดต่อเรา