แจ้งรับเสื้อ TO BE NUMBER ONE

แจ้งโรงเรียนที่สั่งจองเสื้อ TO BE NUMBER ONE  ตามรายชื่อดังแนบ ติดต่อรับเสื้อได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

(อาคารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเดิม) ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

scan0064