ด่วนที่สุด แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2560

เพื่อให้การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาในปี 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมเพรียงกันทุกสถานศึกษา จึงขอความร่วมมือโรงเรียนดำเนินการดังนี้

  1. ให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตลอดเดือนมิถุนายน 2560 โดยใช้กรอบการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2560 ตามศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษา
  2. ให้โรงเรียนอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) โดยพร้อมเพียงกันทุกสถานศึกษา และสามารถ download เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมและสารของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 ได้ที่ http://www.skp.moe.go.th/ และ http://www.oncb.go.th
  3. ร่วมประชาสัมพันธ์ คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
  4. รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดที่ได้จัดทำขึ้นพร้อมภาพถ่ายประกอบ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560

รายเอียด IMG

ติดต่อเรา