แจ้งเลื่อนการมารับเสื้อ TO BE NUMBER ONE เป็นวันที่ 23 มิถุนายน 2560

ตามที่แจ้งให้โรงเรียนมารับเสื้อ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 จึงขอเลื่อนให้มารับเสื้อเป็นวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เนื่องจากเกิดการผิดพลาดในการขนส่ง

ติดต่อเรา