จัดส่งแบบทดสอบการอ่านการเขียน (เดือนมิถุนายน-2560)

แจ้งทุกโรงเรียน ทดสอบอ่านเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน รายงานทางระบบ E-MES ภายใน 30 มิถุนายน 2560 โดยใช้แบบทดสอบที่ส่งมาพร้อมนี้

ป.1-6     https://drive.google.com/file/d/0B5XOoOFb3eopYlpoaThmS0RrZTg/view?usp=sharing

ม.1-3    https://drive.google.com/file/d/0B5XOoOFb3eopYlpoaThmS0RrZTg/view?usp=sharing

 

ติดต่อ สพป.สก.1