จัดส่งแบบทดสอบอ่านเขียนเดือน มิถุนายน 2560

แจ้งทุกโรงเรียน ทดสอบอ่านเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน รายงานทางระบบ E-MES ภายใน 30 มิถุนายน 2560 โดยใช้แบบทดสอบที่ส่งมาพร้อมนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ดาวน์โหลดที่นี่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ดาวน์โหลดที่นี่

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ดาวน์โหลดที่นี่

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ดาวน์โหลดที่นี่

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ดาวน์โหลดที่นี่

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ดาวน์โหลดที่นี่

มัธยมศึกษาปีที่ 1  ดาวน์โหลดที่นี่

มัธยมศึกษาปีที่ 2  ดาวน์โหลดที่นี่

มัธยมศึกษาปีที่ 3  ดาวน์โหลดที่นี่

ติดต่อเรา