แจ้งรับแฟ้มประวัติ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการปี 2559

แจ้งผู้เกษียณอายุราชการปี 2559  ติดต่อรับแฟ้มประวัติได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1