จัดส่งแบบทดสอบอ่านเขียนเดือน มิถุนายน 2560

แจ้งทุกโรงเรียน ทดสอบอ่านเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน รายงานทางระบบ E-MES ภายใน 30 มิถุนายน 2560 โดยใช้แบบทดสอบที่ส่งมาพร้อมนี้ (Remote Drive)

ติดต่อเรา