การประกวดผลงานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อาเซียน ปี 2557

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งโรงเรียนจัดส่งรายชื่อสมัครการประกวดผลงานการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้อาเซียน ปีงบประมาณ 2557 ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 นั้น
ให้โรงเรียนแจ้งผู้ที่จัดส่งรายชื่อสมัครตามกำหนดดังกล่าว จัดส่งเอกสารตามรายการที่สมัครเพื่อเสนอ
กรรมการคัดเลือก ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 และติดต่อขอรับเอกสารกลับคืนได้หลังการประกาศผล
การคัดเลือก

ติดต่อเรา