ติดตามการดำเนินการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการใช้สี (วังวัน,วังยาง)

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ) ออกติดตามการดำเนินการจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการใช้สี ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง และโรงเรียนบ้านภูเงิน ซึ่งจากการสอบถามคณะครูผู้สอนนักเรียนและการทดสอบการอ่านของนักเรียนปรากฏว่าครูมีความเข้าใจในหลักการสอนโดยใช้สี และนักเรียนก็มีพัฒนาการกาอ่านเขียนที่ถูกต้องและอ่านได้คล่องขึ้น

(ชมคลิปโรงเรียนบ้านวังวน https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=294511631019221&id=100013811600586

, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=294501344353583&id=100013811600586

และโรงเรียนบ้านวังยาง https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=294519867685064&id=100013811600586

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา