เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 2 ทักษะความคิดสร้างสรรค์สู่การทำโครงงาน

เรียนคณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 2 ทักษะความคิดสร้างสรรค์สู่การทำโครงงาน เชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว เวลา 09.00 – 16.00 น. ดังนี้

คณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 2 สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking Skills)

  1. นางกนกวรรณ รอดคง               ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว                             ประธานกรรมการ
  2. นางสุมาลี ถามั่งมี                      ผู้อำนวยการ.โรงเรียนบ้านหนองเตียน                                                 กรรมการ
  3. นางสาวนิตยา แสนใจกล้า        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบูรพา                                                        กรรมการ
  4. นางสาววันเพ็ญ หนองตระไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจริญ                                                   กรรมการ
  5. นางสาวอมรรัตน์ จันทกฤษ       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกอง                                                         กรรมการ
  6. นางนพรัตน์ สายบุตร                ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไผ่                                                                    กรรมการ
  7. นางอานุชิต แก้วก่า                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรสวรรค์                                                      กรรมการ
  8. นางสาวลัดดา พงษ์แก้ว           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิโลสาม                                                        กรรมการ
  9. นางสาวนิศากร ศรีสอาด          ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง                            กรรมการและเลขานุการ
ติดต่อเรา