แจ้งช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดช่องทาง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทต่างๆ ดังนี้

1. การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯทุกประเภท ชำระได้เพียง 2 ช่องทาง คือ ชำระที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (กรุงเทพฯ) หรือชำระผ่านธนาคารกรุงไทย โดยผู้ยื่นแบบคำขอ สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้จาก URL : http://www.ksp.or.th/service/renew_payment.php กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย จากนั้นระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ จึงพิมพ์ใบแจ้งชำระไปชำระที่ธนาคาร รายละเอียดตามคู่มือ คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ

2. การชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบไปรษณีย์ [email protected] จะชำระได้เฉพาะค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนฯ และค่าใบแทนเท่านั้น ไม่สามารถชำระค่าต่ออายุได้ และจะสามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุผ่านทางไปรษณีย์ได้อีกครั้ง เมื่อการปรับปรุงระบบเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบชำระค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์

3. แบบชี้แจงเหตุผลกรณีที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ใช้ในกรณีที่ยื่นเอกสารการต่ออายุหลังวันที่ใบอนุญาตหมดอายุเท่านั้น หากยื่นต่อภายในกำหนด ไม่ต้องแนบเอกสารฉบับนี้ คลิกเพื่อดาวน์โหลดบันทึกชี้แจง

ติดต่อเรา