ไหว้ครู 60

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความระลึกถึงพระคุณครูและเป็นศิริมงคลในการศึกษาเล่าเรียนในปีการศึกษา 2560

ถนอมจิตร  พอใจ  ถ่ายภาพ/รายงาน

เรืองอุไร  เสือดี  ควบคุมการผลิต

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา